vun den Schmussidogs

vun den Schmussidogs
 
 
Name: Gritty, Clement Marguerite
Zwinger: vun den Schmussidogs
 
  Avenue Charlotte 195
  Luxemburg 4531 Differdange
 
 
E-Mail: grittyc@pt.lu
 
© 2011-2019 KyDD - Kynologische Gesellschaft für Deutsche Doggen - Impressum - Datenschutzerklärung